Digitalt stöd för egen försörjning 5 oktober 10:00 – 11:30 CET

Den 5:e oktober kl 10:00–11:30 kommer vi på MyIndicators tillsammans med Samordningsförbundet Stockholms stad och leverantören av arbetsträning, NT Solutions AB, att presentera vårt digitala stöd för egen försörjning under Innovationsveckan 2022. Läs mer: https://innovationsveckan.nu/program/digitalt-stod-for-egen-forsorjning/ #arbetsträning #innovationsveckan #digitaltechnology #seminarium

Läs mer

Projektet Digital Egenmakts ÖPPET HUS

Hej Välkommen till ÖPPET HUS onsdag den 19 januari där vi berättar om projektet Digital Egenmakt. På grund av Corona ses vi digitalt mellan kl 11.00-12.00. Vi hoppas att du vill vara med. Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting Projektet Digital Egenmakt vill bidra till…

Läs mer

Projektet EGENMAKT

Civic Tech Sweden – Civic Tech Demodag 5 okt 2021 Här är en block och en intervju om projektet av Myli – Egenmakt. Block: https://forum.civictech.se/t/374 YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9YHi5sGlQkM&t=900s

Läs mer

Vi var glada att få presentera Myli på ett online-event där träffades vårdpersonal och företagare från både Sverige och Danmark den 3:e december, arrangerad av Leap for Life.

Malene Schmidt, medgrundare presenterade Myli som kan stötta individers egenvård i hemmet och leverera skräddarsydda beteendeförändringsprogram för levnadsvanor som till exempel rökstopp och sluta dricka. Läs mer om inspirerande presentationsdag om digitala tjänster för egenvård. #leapforlife #egenvård

Läs mer

Self-care by tracking

A ѕеlf-саrе tооl tо trасk уоur hеаlth аnd wellbeing Data соllесtiоn iѕ thе рrосеѕѕ оf gаthеring аnd mеаѕuring information оn tаrgеtеd variables in аn еѕtаbliѕhеd ѕуѕtеmаtiс fаѕhiоn, whiсh then еnаblеѕ оnе to аnѕwеr relevant ԛuеѕtiоnѕ and еvаluаtе outcomes. Looking аftеr yourself is аn important part оf living a hарру and…

Läs mer

Sommar

Hur mår du när sommaren kommer? Det är skönt att ha utomhusträning i det vackert väder. Springa, cykla eller paddla kajak i fantastiska och varierande miljöer. Hålla koll på ditt resultat med ett verktyg som du kan skapa olika indikatorer med och samla in data dagligen eller veckovis. Och det…

Läs mer