Projektet EGENMAKT

Civic Tech Sweden – Civic Tech Demodag 5 okt 2021 Här är en block och en intervju om projektet av Myli – Egenmakt. Block: https://forum.civictech.se/t/374 YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9YHi5sGlQkM&t=900s

Läs mer

Vi var glada att få presentera Myli på ett online-event där träffades vårdpersonal och företagare från både Sverige och Danmark den 3:e december, arrangerad av Leap for Life.

Malene Schmidt, medgrundare presenterade Myli som kan stötta individers egenvård i hemmet och leverera skräddarsydda beteendeförändringsprogram för levnadsvanor som till exempel rökstopp och sluta dricka. Läs mer om inspirerande presentationsdag om digitala tjänster för egenvård. #leapforlife #egenvård

Läs mer

Self-care by tracking

A ѕеlf-саrе tооl tо trасk уоur hеаlth аnd wellbeing Data соllесtiоn iѕ thе рrосеѕѕ оf gаthеring аnd mеаѕuring information оn tаrgеtеd variables in аn еѕtаbliѕhеd ѕуѕtеmаtiс fаѕhiоn, whiсh then еnаblеѕ оnе to аnѕwеr relevant ԛuеѕtiоnѕ and еvаluаtе outcomes. Looking аftеr yourself is аn important part оf living a hарру and…

Läs mer

Sommar

Hur mår du när sommaren kommer? Det är skönt att ha utomhusträning i det vackert väder. Springa, cykla eller paddla kajak i fantastiska och varierande miljöer. Hålla koll på ditt resultat med ett verktyg som du kan skapa olika indikatorer med och samla in data dagligen eller veckovis. Och det…

Läs mer

Thank you Mudassar!

Internship Testimonial Mudassar Akram is a master student of Computer and System Sciences at Stockholm University. “During my internship in Myindicators I learnt new things and the application of things I acquired through my university education. My host company ”Myindicators” was very welcoming and treated me with a lot of…

Läs mer

Thank you David!

David Martinsson was a final year student for the master’s programme in Bioentrepreneurship at the Karolinska Institute in 2017. David and his classmate, Kevin applied internship positions at MyIndicators. His motivation for joining MyIndicators was he looking for an entrepreneurial experience within the life science field. As he had no…

Läs mer

Thank you, Adrian!

Thank you Adrian for the wonderful work done by you and Mattias on MyIndicators. We wish you all the best in everything you do. Apologize for the delayed post.

Läs mer