Thank you Mudassar!

Internship Testimonial Mudassar Akram is a master student of Computer and System Sciences at Stockholm University. “During my internship in Myindicators I learnt new things and the application of things I acquired through my university education. My host company ”Myindicators” was very welcoming and treated me with a lot of respect….

Läs mer

En chatbot för lärare, ett schemaverktyg och ett flerspråkigt läromedel är bland nya medlemmar i branschorganisation för edtech

En chatbot för lärare, ett schemaverktyg och ett flerspråkigt läromedel är bland nya medlemmar i branschorganisation för edtech MyIndicators är nu medlem i Swedish EdTech Industry, tillsammans bidrar vi till att utveckla digitala lösningar i samspelet mellan lärare och elev. MyIndicators har en lösning för att sätta upp mål och…

Läs mer

A better next step!

Will you take the next step with us? With MyIndicators, you are an indicator designer, a data collector and a data-driven decision maker! Wish to live a balanced life, come and visit us at myindicators.net —–MyIndicators team is dedicated to help you take a better next step. 

Läs mer

Thank you Rabiah!

A kick off meeting with our summer intern, Rabiah from Karolinska Institutet with a background in medicine, health economics, policy and management. Welcome to be part of MyIndicators team!

Läs mer

Gates Annual Letter on Ed Tech

Better software will revolutionize learning – one of the predictions from Bill and Melinda Gates and what they think the world will be by 2030.   This is in line with MyIndicators’s vision where we are working towards to promote person-centred learning by giving students and teachers real-time feedback on…

Läs mer

Sommar

Hur mår du när sommaren kommer? Det är skönt att ha utomhusträning i det vackert väder. Springa, cykla eller paddla kajak i fantastiska och varierande miljöer. Hålla koll på ditt resultat med ett verktyg som du kan skapa olika indikatorer med och samla in data dagligen eller veckovis. Och det…

Läs mer

Self-care by tracking

A ѕеlf-саrе tооl tо trасk уоur hеаlth аnd wellbeing Data соllесtiоn iѕ thе рrосеѕѕ оf gаthеring аnd mеаѕuring information оn tаrgеtеd variables in аn еѕtаbliѕhеd ѕуѕtеmаtiс fаѕhiоn, whiсh then еnаblеѕ оnе to аnѕwеr relevant ԛuеѕtiоnѕ and еvаluаtе outcomes. Looking аftеr yourself is аn important part оf living a hарру and…

Läs mer

Self-care tool fоr уоur lifеѕtуlе & fitness trаining

Thаnkѕ tо the intеrnеt we have аn аbѕоlutе wеаlth оf knowledge аt оur fingertips but the рrоblеm is whаt is good, bаd, right, wrong and whеrе еxасtlу dо I gо? A Gооglе ѕеаrсh fоr “trасk tool fоr уоur lifеѕtуlе” bringѕ uр 10,000,000 rеѕultѕ and оvеr 21,000,000 for “trасk tооl for…

Läs mer

MVTe

Finally, yesterday was the closure of two days MVTe event – a Sweden’s national meeting place for welfare technology and e-health. We had many productive and positive dialogues with people that are coming from other municipalities and countries such as Finland and Norway. MyIndicators will continue to help you to take a…

Läs mer

Vi ses på MVTe!

Du missar väl inte Mötesplats välfärdsteknologi & e-hälsa @MVT_e. Den 23 -24 Januari 2017 kommer grundare Patrik Helenius och Malene Schmidt att nätverka och presentera sin affärsidé på MVTe. Den är en efterlängtad arena för arbetet med teknik inom kommunal vård och omsorg i Sverige. Hoppas att vi ses där….

Läs mer